Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

Program Evidencija bolovanja prema doznakama cjelovito pokriva problematiku evidencije bolovanja i između ostalog uključuje:
 • kontrolu dnevnih upisa sati bolovanja koju vrše poslovođe
 • izvještaje propisane sa strane HZZO-a i HZMO-a
 • programsku obradu i prijenos bolovanja u Proračun plaća

  Program je povezan i koristi se podacima iz postojećih podsustava:
 • Kadrovska evidencija
 • Proračun plaća
 • Evidencija radnog vremena

  Izvještaji imaju, osim izlaza na printer ili ekran, direktni izlaz u MS Excel sa unaprijed programiranim naslovima, nazivima stupaca, sumama, međusumama, formulama itd. Pojedini izvještaji se mogu direktno slati putem E-Maila.

  Popis opcija programa
  Opći podaci
  • Zdravstvene ustanove
  • Liječnici, dr. medicine
  • Uzroci bolesti prema doznakama HZZO-a
  • Šifre bolesti prema MKB-u
  • Šifre naknada plaće prema HZMO-u (M-14P)
  • Radno vrijeme, kalendar rada
  • Dnevni raspored radnog vremena
  • Tjedni raspored radnog vremena
  • Kalendar rada
  • Pregled mjesečnog fonda sati
  • Pregled godišnjeg fonda sati
  • Pregled fonda sati za zadano razdoblje
  • Radno vrijeme prema dužini trajanja
  • Radno vrijeme prema vrsti smjenskog rada
  • Blagdani, državni praznici
  • Promjena korisnika
  Evidencije
 • Izvješća o bolovanju, doznake bolovanja HZZO-a
 • Pregled, ispravak osnovica za obračun bolovanja - Pravilnik HZZO
 • Pregled, ispravak osnovica za obračun bolovanja - Interni Pravilnik
 • Raspored zaposlenika prema kalendaru rada/bolovanja
  Obrade
 • Mjesec i godina evidencije doznaka
 • Obrada bolovanja prema evidentiranim doznakama
 • Obrada ispravljenih/valoriziranih osnovica - Pravilnik HZZO
 • Obrada primanja koja ulaze u alikvotnom dijelu - Pravilnik HZZO
 • Obrada osnovica za obračun bolovanja - Pravilnik HZZO
 • Obrada ispravljenih/valoriziranih osnovica - Interni Pravilnik
 • Obrada primanja koja ulaze u alikvotnom dijelu - Interni Pravilnik
 • Obrada osnovica za obračun bolovanja - Interni Pravilnik
 • Pregled svih obrada plaća
 • Prijenos obrađenih bolovanja u proračun plaća
 • Obrada i prijenos razdoblja bolovanja za R-S obrazac
  Izvještaji
 • Pregled bolovanja prema evidentiranim doznakama
 • Pregled pojedinačnih bolovanja prema vrsti bolovanja
 • Pregled doznaka prema datumu promjene
 • Mjesečna lista evidentiranih doznaka
 • Mjesečni izvještaj o nezaključenim/zaključenim bolovanjima
 • Pregled zaposlenika na bolovanju bez primanja/osnovica
 • Pregled ostvarenih, ispravljenih i obračunskih osnovica za početna bolovanja
 • Pojedinačni pregled ostvarenih primanja/osnovica
 • Rekapitulacija i provjera usklađenosti primanja/osnovica
 • Potvrda o plaći - Obrazac ER-1
 • Podaci o početnim bolovanjima (poleđina ER-1)
 • Podaci o nastavnim bolovanjima (poleđina ER-1)
 • Pregled evidentiranih i obračunatih bolovanja
 • Statistički pregled obračunatih bolovanja n/t poduzeća
 • Godišnji pregled sati bolovanja po mjesecima
 • Pregled isplaćenih naknada za bolovanja n/t HZZO
 • Zahtjev za nadoknadu isplaćenih naknada za bolovanja n/t HZZO
 • Pregled isplaćenih naknada za ozljede na radu i prof. oboljenja
 • Zahtjev za nadoknadu isplaćenih naknada za ozljede na radu i profesionalnog oboljenja
 • Popis zaposlenika na bolovanju zbog ozljede na radu i profesionalnog oboljenja
 • Prijava o korištenju naknada plaće - Tiskanica M-14P
 • Pregled razlika sati bolovanja, doznake - DLP
 • Pregled razlika sati i iznosa bolovanja, doznake - plaće
  Održavanje
 • Minimalne i maksimalne naknade, kalendar rada/bolovanja
 • Parametri aplikacije, pravila za obračun bolovanja
 • Vrste primanja koje ne ulaze u obračun osnovica
 • Vrste primanja koje ulaze u alikvotnom dijelu
 • Vrste primanja koje se isplaćuju kao (+/-) akontacije
 • Korisnička prava po radnim jedinicama (MT)
 • Korisnička prava po referadama (NP)
 • Inicijalizacija lokalnih tablica
 • Inicijalizacija StatPro baze podataka
 • Interaktivni rad sa tablicama
 • Indeksiranje tablica
 • Arhiviranje tablica
 • Prijava novih korisnika, šifri i prava
 • Odredište (path) programa, tablica ...
 • Odredište (path) export tablica