Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

Aplikacija omogućava fakturiranje materijala i usluga, a  zajedno sa modulom Knjiga ulaznih i izlaznih računa čini cjelinu  za praćenje salda po kupcima i dobavljačima (kunski) jer se izlazni računi automatski knjiže u knjigu izlanih računa.

Broj materijala i usluga nije ograničen, a fakture se mogu izdavati iz raznih poslovnih cjelina.
Modul ima slijedeće mogućnosti :                      
 • Fakturiranje po unosu iz šifarnika usluga / materijala
 • Fakturiranje po odjelima ( org. jedinicama )
 • Ispisi faktura na obrasce, čisti papir ili memorandum
 • Formiranje broja računa po želji korisnika (godina-odjel-mjtr-rbr)  i sl.
 • Kontiranje usluga / materijala
 • Fakturiranje u domaćoj i /ili stranoj valuti robe (materijala)  i / ili usluga.
 • Na nivou svake stavke računa mogući dodatni proizvoljni tekstovi (opisi)
 • Proizvoljni i / ili predefinirani tekstovi na zaglavlju i dnu fakture
 • Tisak koverti sa adresom poslovnog partnera za izrađenu fakturu
 • Adresa klijenta i primatelja mogu biti različite
 • Fakturiranje na osnovu Ugovora potisanog sa partnerom (klijentom) sa elementima iz ugovora :

  datum dospijeća (valutacije) računa,
  definiranje pojedninačnih usluga (cijena, rabati),
  rok valjanosti ugovora,
  valuta i tečaj za izvršene usluge / radove,
  mogućnost uvida u originalni dokument - Ugovor (Word)

 • Izdavanje predračuna
 

Izvještaji:

 • Rekapitulacija računa po kontima
 • Rekapitulacija računa po kontima i partnerima
 • Rekapitulacija računa po partnerima
 • Rekapitulacija potraživanja (po partnerima - sintetika i analitika)
 • Rekapitulacija storniranih računa


Podržani operacijski sustavi
Aplikacija je testirana za Windows platfome - Windows 95,98,NT.