Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

NOVO 02.11.2013.:
Omogućena izrada i ispis obrasca JOPPD (xml datoteka) obaveznog za sve isplate zaposlenima i primateljima drugog dohotka (ugovori o djelu, autorski honorari i slično) nakon 01.01.2014.
Program sadrži sve elemente zahtjevane prema članku 4 stavak 4 Zakona o radu NN 149/09, odnosno Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima.

Upute za vođenje evidencija o radnicima u našim aplikacijama sukladno važećem Zakonu o radu (NN 149/09) možete preuzeti sa Upute (PDF 1,4 MB zip datoteka).
 
 
Program Proračun plaća (obračun plaća) dio je integriranog sustava Upravljanje ljudskim resursima (PowerPoint prezentacija - veličina 7 MB ) u kojem se još nalaze Kadrovska evidencija i Evidencija radnog vremena, ali se može koristiti i kao odvojeni modul. Unutar sustava omogućen je viši stupanj automatizacije jer se podaci za Proračun plaća (obračun plaće) direktno preuzimaju iz Kadrovske Evidencije i Evidencije radnog vremena

Proračun primitaka u jednoj ili više obrada

 • Obuhvaćeni svi stjecatelji primitaka: zaposlenici, volonteri, prvozaposleni, detaširani i ostali
 • Obuhvaćeni svi oporezivi i neoporezivi primici sa ili bez obveze plaćanja doprinosa
 • Usklađeno sa zakonskim propisima i pravilnicima Porezne uprave,  HZMO-a, HZZO-a i dr.         
 • Podržane promjename rasporeda osobe, kalendara rada, radnog mjesta, radnih naloga i dr.
 • Podržan proračun primitaka osoba u punom, nepunom i skraćenom radnom vremenom
 • Programska raščlana i proračun bolovanja u skladu s evidencijom doznakama bolovanja
 • Programski proračun i zapis osnovica za bolovanja, godišnjeg odmora i drugih odsustava
 • Programski upis i proračun raznih dodataka, bonusa, stimulacija i dr.   
 • Bruto-neto i/ili neto-bruto proračun iste vrste primitka za različite stjecatelja ili druge elemenate
 • Povezanost svake stavke primitka s pripadajućim obustavama, porezom, prirezom i doprinosima te radnim mjestom, mjestom troška, radnim nalogom i ostalim povezanim elementima što omogućuje kompleksnu analizu i detaljno knjiženje troškova plaće i drugih primitaka
 • Pojedinačna korekcija i proračun plaće i drugih primitaka bez ponavljanja cjelokupnog proračuna

 

Proračun obustava u jednoj ili više obrada 

 • Istovremeni obračun različitih kategorija obustava po prioritetu i do propisanog limita
 • Proračun obustava u kunama i drugim valutama
 • Proračun kredita, alimentacija, članarina i svih drugih kategorija obustava 
 • Očevidnik o ovrhama s proračunom kamata                             

Način isplate, isplata plaće i drugih primitaka

 • Obuhvaćeni svi načini isplate: nema isplate, tekući i žiro računi, gotovina, davanja u naravi i dr.
 • Mogućnost prijenosa iznosa isplate na više osobnih računa kao i dio isplate na zaštićeni račun
 • Popisi s iznosima za isplatu, načinom isplate i brojevima računa
 • Liste za potpis

Obrade

 • Više obrada u istom mjesecu te mogućnost kreiranja probnih obrada/simulacija
 • Otvaranje obrada s trenutnim ili pravilima iz predhodnih razdoblja
 • Brisanje, vraćanje brisanih obrada te ponovno otvaranje zatvorenih obrada
 • Pregled elementa plaće, koeficijenata i dr. parametra po osobi u arhiviranim obradama
 • Godišnje obrade poravnavanja poreza i prireza                                     

 

Programski, automazirani upisi

 • Programski auto-upisi međuovisnih elemenata:

-   kalendar rada, radno vrijeme i dodaci na noć, subotu, nedjelju, blagdan, prekovremeni i dr. ;

-   redovni rad i naknada plaće za radni staž ;

-   relacije prijevoza i prijevoz  ; akontacija i obustava prijevoza ;

-   radno mjesto i dodaci na radno mjesto, uvjeti rada i sl. ;

-   osoba i individualne stimulacije i nagrade ;

-   korekcija do minimalne plaće ; limiti maximalnih osnovica  ;

-   korekcija do fonda sati, preraspodjela sati i višak/manjak sati itd.

 • Programski auto-upisi iz raznih evidencija:

-   auto-upis olakšica i drugih vrijednosti iz evidencije osobnih odbitaka iz porezne kartice

-   auto-upis prisustva/odsustva prema kalendaru rada, radnom mjestu i/ili radnom nalogu

-   auto-upis redovnog i prekovremenog rada, bolovanja i drugih  odsustva, dodataka na noć, subotu, nedjelju, blagdan i drugih primitaka iz dnevne evidencije vremena

-   auto-upis bolovanja iz evidencije doznaka bolovanja 

-   auto-upis regresa, božićnica, potpora, naknada, jubilarnih nagrada i dr. iz kadrovske evidencije

-   auto-upis prijevoza iz evidencije gradskog i prigradskog prijevoza itd.    

 • Ostali programski auto-upisi te skupni upisi i brisanja

-    auto-upis primitaka iz prijašnjih obrada radi obračuna razlika, simulacija i dr.

-   auto-upis primitaka uz pomoć rječnika podataka

-   auto-upis oporezivih i neoporezivih primitaka iz drugih sustava 

-   skupni upisi i brisanja prema raznim kriterijima i filtrima itd.

 

Raščlana prema razinama, obradama, kumulativu obrada ili razdobljima

 • 50 razina: osoba, radno mjesto, mjesto troška, radna jedinica, mjesec/godina i dr.
 • Detaljna analiza elemenata plaće prema jednoj ili kombinaciji više razina  
 • Mogućnost detaljnog knjiženja po različitim razinama od osobe do poslovnog subjekta        
 • Mogućnost grupiranja po jednoj ili više razina iz obrade, kumulativu obrada ili razdoblju 

 

Standardni pregledi i izvještaji

 • Jednostavne i brze provjere prije i nakon proračuna plaće i drugih primitaka
 • Pregled i kreiranje izvješća iz svih arhiviranih obrada (otvorene, zatvorene i probne)
 • Pregled i kreiranje izvješća iz kumulativa više odabranih obrada po razinama i razdobljima
 • Pregled godišnjih primitaka, pojedinačnih i ukupnih, po mjesecima, razinama i razdoblju            
 • Matični karton i analitička kartica plaća i drugih primitaka zaposlenika                                              
 • Potvrde o ostvarenoj plaći i drugim primicima u različite svrhe
 • Lista ukupnih primanja i troška plaće, rang liste min./max. bruto/neto iznosa
 • Liste doprinosa, poreza i prireza, obustavljenih i neobustavljenih obustava
 • Rekapitulacija troška plaće s prikazom doprinosa, poreza, prireza i neoporezivih naknada
 • Potrebna novčana sredstva s raščlanom sati, iznosa i osnovica primitaka, poreza i doprinosima
 • Više od 200 ostalih standardnih izvještaja                                                 

Zakonom propisana  izvješća

 • Obrazac OP (izvršena i neizvršena isplata, otpremnina)
 • Obrazac JOPPD (izvorni, ispravak i dopuna)
 • Obrasci IP i DNR
 • Tiskanica MPP-1, tablice HZMO-a
 • Obrazac R-1, zahtjevi za refundaciju i drugi obrasci HZZO-a
 • Obrasci RAD-1, RAD-1G i SPL
 • Obrasci R-S i R-Sm za godine prije 2014.  
 • Obrasci ID, IDD, ID-1 i IDD-1 za godine prije 2104.
 • Obrazac GOD-DOP

 

Izvoz podataka u digitalnom obliku

 • Obrazac JOPPD (XML) 
 • Zbrojni nalozi za prijenos ZN
 • Specifikacije isplata putem datoteka ili ZN4
 • Obrasci IP, ID i ID-1 za predhodne godine (XML)                                    
 • Obrasci R-S i R-Sm za predhodne godine
 • Elektronska temeljnica

Samostalno kreiranje i  programsko genariranje

 • Samostalno kreiranje novih vrsta primitaka, obustava, poreza i doprinosa
 • Samostalno kreiranja novih formula za proračun primitaka, obustava, kredita, ovrha i dr.
 • Samostalno kreiranje limita i prioriteta proračuna primitaka i obustava.
 • Samostalno kreiranja SQL upita, tablica i izvještaja uz pomoć podataka iz baze podataka
 • Samostalno kreiranje SQL upita, tablica i izvještaja uz pomoć rječnika podataka s više od 7000  funkcionalno definiranih podataka kao npr.:

-   prezime i ime, ime i prezime, ime i prezima s titulom i zvanjem i sl.   ;

-   struktura radnog staža na tekući datum, tekuću godinu i sl.  ;

-   iznosi bruto/neto plaće tekuće obrade, tekućeg/prošlog mjesec ili mjeseci i sl.  ;

-   osnovice za proračun godišnjeg odmora, bolovanja i sl.  ;

-   struktura iskorištenih/neiskorištenih dana godišnjeg odmora na tekući datum itd.

 • Generiranje pojedinačnih dokumenata, potvrda i sl. uz mogućnost izvoza u MS Word   
 • Generiranje XLS  tablica iz većine izvještaja uz mogućnost izvoza u MS Excel
 • Generiranje komparativnih analiza za zadano razdoblje po raznim elemenatima plaće
 • Generiranje raznih brojnih stanja i fluktuacija zaposlenih po razinama i razdobljima
 • Generiranje datoteke za knjiženje   

PowerPoint prezentacija (veličina 7 MB)